donderdag 18 oktober 2018 13:06
PDF

College van B&W Barneveld presenteert Programmabegroting 2019

Het college van B&W Barneveld heeft de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode 2018-2022 gepresenteerd. Komend jaar komt de gemeente ruim € 3,5 miljoen tekort, dat met name wordt veroorzaakt door de hoge jeugdzorgkosten. Vooralsnog is dit eenmalig in de begroting voor 2019 opgenomen. Het huishoudboekje van Barneveld is tegelijkertijd voldoende vitaal om dit op te vangen. Zodoende kan de gemeente blijven werken aan het uitvoeren van de ambities voor een dynamisch, duurzaam en verbonden Barneveld.

Economie

De groei van de Nederlandse economie heeft ook gevolgen voor Barneveld. Dat vraagt volgens het college om een proactieve koersbepaling voor de komende jaren. De groei zorgt voor extra vraag naar woningen en bedrijfsruimte, maar ook voor druk op de woningmarkt, bijvoorbeeld vanuit Regio Amersfoort en de provincie Utrecht. Het college omschrijft Barneveld als een gemeente “van, met en voor inwoners” en dat vraagt om een voortdurende interactie met de samenleving. Daarom stelt de gemeente zelf een organisatievisie op waarin staat hoe de organisatie inwoners, organisaties en ondernemers zo optimaal mogelijk kan ondersteunen en faciliteren.

Participatie en Ondersteuning

De gemeente Barneveld zet – op het gebied van het programma Participatie en Ondersteuning – het motto ‘Zelf, Samen, Gemeente’ voort. Werk is en blijft voor de meeste mensen belangrijk om zich te kunnen ontplooien. De gemeente ondersteunt het groeien naar zelfstandigheid, het meedoen naar vermogen en het samen oud worden. Daarvoor wordt een nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein geschreven. Met betrekking tot kinderen en jongeren wordt gewerkt aan een goede verbinding tussen opvoeding, onderwijs en jeugdhulp. De gemeente Barneveld ervaart nog steeds de financiële gevolgen van het feit dat in de gemeente Barneveld relatief veel jongeren van buiten de gemeente worden opgevangen.

Bedrijvigheid en Bereikbaarheid

Het bedrijfsleven in Barneveld blijft groeien en er blijft vraag naar bedrijventerreinen. Voor de meest dringende lokale en regionale vraag wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen in Voorthuizen en Stroe. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van Harselaar-Zuid. Het bewustzijn over de noodzaak van een duurzame ontwikkeling wordt steeds groter. Daarom wil de gemeente belangrijke stappen zetten in het bevorderen van circulaire economie. Ook kennisontwikkeling en innovatie staan hoog op de bestuurlijke agenda voor het komende jaar. De groeiende bedrijvigheid heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid. Het college blijft werken aan een optimale bereikbaarheid van Barneveld via de aanpak van de aansluiting A1/A30, de voorbereidingen voor de aanleg van de Oostelijke Rondweg Barneveld, een kwartiersdienst op de hele Valleilijn en een stop op het hoofdspoor Amersfoort-Apeldoorn.

Woon- en Leefomgeving

Volgend jaar wordt de Woonvisie 2017-2021 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In 2019 gaat de nieuwbouw van woningen gestaag door; de gemeente verwacht dat volgend jaar zo’n 600 nieuwe woningen worden gerealiseerd, met name in Barneveld (zoals in Veller, De Burgt, Bloemendal) en Voorthuizen (Holzenbosch en Wikselaarse Eng). De gemeente houdt bij de ontwikkeling van nieuwe wijken nadrukkelijk rekening met bestaande groenstructuren die van toegevoegde waarde voor een nieuwe wijk zijn. Daarnaast is het nodig voldoende rekening te houden met de gevolgen van de klimaatveranderingen (dat wordt klimaatadaptatie genoemd). Ook wordt in 2019 een Warmtevisie opgesteld met het oog op de beëindiging van de aardgaslevering in 2030.

Financiën

De begroting laat nu nog een tekort van € 3,5 miljoen zien. De belangrijkste reden is dat het college rekening houdt met een verwacht tekort op de jeugdhulp van zo’n € 4 miljoen. De gemeentelijke belastingen en tarieven stijgen in 2019 met 1% (dat is het gemiddelde van de tariefstijgingen van de afgelopen vijf jaar). Het uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Daarom zal voor de rioolheffing een tariefstijging van 1,5% van toepassing zijn en voor de afvalstoffenheffing 5,4%.

 

De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 14 november 2018 tijdens de raadsvergadering. De vergadering begint om 18.00 uur.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen