dinsdag 28 februari 2017 13:47
PDF

Plan voor ontwikkeling werklandschap Verbindingsweg Voorthuizen

De gemeente Barneveld wil meewerken aan de ontwikkeling van een kleinschalige bedrijvenlocatie in Voorthuizen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld om de ruimtelijke visie – die al eerder samen met ondernemers, grondeigenaren, initiatiefnemers en omwonenden werd opgesteld – verder uit te werken in bestemmingsplannen. Het lokale bedrijventerrein, dat ook wel werklandschap wordt genoemd, wordt in fasen ontwikkeld en onderscheidt zich van grotere bedrijventerreinen zoals Harselaar-Zuid. De gemeente Barneveld peilde eerder, samen met Arcadis en in overleg met de ondernemersverenigingen in Stroe, Kootwijkerbroek en Voorthuizen, de lokale uitbreidingsbehoefte. Voor het dorp Voorthuizen bleek dit (beperkt) het geval te zijn.

Op basis hiervan stelde de raad in 2014 de Ruimtelijke Visie Werklandschap Voorthuizen vast waarna het om de volgende redenen niet mogelijk bleek de locatie snel te ontwikkelen:

1. In het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) was de locatie niet opgenomen terwijl dat wel een voorwaarde is om regionaal en provinciaal groen licht te krijgen voor de ontwikkeling ervan. De gemeente heeft – naar aanleiding van de behoeftepeiling – de regio gevraagd om dit op te nemen in het nieuwe RPB dat in deze periode wordt geactualiseerd. De gemeente Barneveld zet daarbij in op een onderscheidend locatieprofiel ten opzichte van het bedrijventerrein Harselaar-Zuid.

2. De gemeente Barneveld had, mede vanwege het bovenstaande, nog geen grondexploitatie (een financiële onderbouwing) voor deze ontwikkeling opgesteld.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor
1. de Ruimtelijke Visie Werklandschap Voorthuizen samen met grondeigenaren en initiatiefnemers verder uit te werken (in bestemmingsplannen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd);
2. akkoord te gaan met het financieel plan voor de ontwikkeling van dit werklandschap;
3. bij de verdere ontwikkeling van het werklandschap nadrukkelijk aandacht te besteden aan energie en duurzaamheid.

Wonen, werken en voorzieningen

Het Werklandschap Verbindingsweg is 14 hectare groot, maar wordt niet in één keer ontwikkeld. Het is de bedoeling dat het Werklandschap Verbindingsweg een combinatie wordt van wonen, werken en voorzieningen. De gemeente heeft 3,5 hectare van het gebied in eigendom en werkt daarom actief samen met andere grondeigenaren. De Ruimtelijke Visie Werklandschap Voorthuizen vormt het kader. De gemeente Barneveld zet nadrukkelijk in op een duurzame ontwikkeling van het werklandschap waarbij rekening wordt gehouden met de doelstellingen die staan vermeld in de Energievisie Barneveld. De ontwikkeling van het gemeentelijke deel is wel belangrijk in verband met de ontsluiting van het gebied.

Verkeer

Het Werklandschap Verbindingsweg Voorthuizen wordt ontsloten via een nieuw aan te leggen weg die aansluit op de nieuwe rotonde in de Baron van Nagellstraat. De rotonde dient ook als ontsluiting van en voor de nieuwbouwwijk Holzenbosch.

Hoe gaat het nu verder?

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college op 9 maart 2017 in de commissie Grondgebied. Op 22 maart 2017 stelt de gemeenteraad, naar verwachting, het raadsvoorstel vast. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, worden de verschillende bestemmingsplannen opgesteld en ter inzage gelegd. De gemeenteraad stelt de bestemmingsplannen vast. De gemeente Barneveld werkt in 2017, in samenspraak met grondeigenaren en initiatiefnemers, aan de verdere uitwerking van de eerste deelplannen. In 2018 – zo is de bedoeling – wordt de gemeenteraad gevraagd de eerste bestemmingsplannen vast te stellen.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen