dinsdag 13 december 2016 10:01
PDF

Barneveld, WSB en Huurdervereniging ondertekenen prestatieafspraken

De gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld (WSB) en de Huurdersvereniging Barneveld hebben prestatieafspraken gemaakt over onder andere het woningbouwprogramma dat WSB tussen 2017 en 2021 realiseert. De afspraken zijn een uitwerking van het wettelijk verplichte bod dat de woningcorporatie voor 1 juli aan de gemeente deed. De Huurdersvereniging Barneveld heeft dit jaar voor het eerst vanaf het begin volwaardig en intensief meegewerkt aan het maken van de prestatieafspraken. De partijen zetten zich de komende jaren in om de afspraken te realiseren. Zij volgen de resultaten en stellen de afspraken, indien nodig, in gezamenlijkheid bij. De belangrijkste afspraken die beide partijen hebben gemaakt, zijn terug te vinden op onze website.

Gemaakte afspraken:

- WSB bouwt in de periode 2017 tot 2021 475 sociale huurwoningen. Dat is meer dan wat in de Woonvisie Barneveld is opgenomen (minimaal 20% van de totale woningbouwproductie).

- WSB en de gemeente Barneveld verhogen op het gebied van duurzaamheid hun inspanningen. In Holzenbosch en het project aan de Wildzoom is het de ambitie om energieneutrale woningen te bouwen. Ook geeft WSB een extra impuls aan de duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad (in combinatie met het beter toegankelijk maken van deze woningen voor senioren) door hiervoor vanaf 2018 gedurende 4 achtereenvolgende jaren 1,5 miljoen euro per jaar extra aan middelen beschikbaar te stellen.

- De drie partijen hebben ook afspraken gemaakt over de huisvesting van studenten, jongeren en statushouders. Een selectie van concrete plannen:

De Huurdersvereniging Barneveld zet zich in voor voorlichting en promotie over betaalbaar wonen aan haar huurders, onder andere via haar website;

Gemeente en WSB gaan op zoek naar ontwikkellocaties om extra geschikte woningen voor senioren te bouwen;

Gemeente en WSB partijen bekijken, in overleg met de marktpartijen, hoe vraag en aanbod voor met name de inkomenscategorie vanaf € 36.165 tot € 40.349 (prijspeil 2017) beter op elkaar kan worden afgestemd;

WSB is van plan om 85 huurwoningen in de komende vijf jaar te verkopen (dit is exclusief de verkoop van vrije sector huurwoningen in de wooncomplexen Bijeberg en Harmonie);

WSB wil de huren van de naar verwachting 270 vrijkomende woningen deels aftoppen danwel verlagen om zo betaalbaar mogelijke woningen te kunnen blijven aanbieden;

WSB wil de Energie-Index tussen 2015 en 2020 verlagen van 1,35 naar 1,25. En in het bestaande bezit worden woningen met een relatief hoge Energie-Index (vanaf label D) extra verduurzaamd;  WSB wil 52 kleine grondgebonden woningen beter geschikt maken voor senioren;

De gemeente Barneveld wil 10% tot 15% van de jaarlijkse nieuwbouw laten bestaan uit goedkope woningen ( € 711,- maandhuur);

WSB stelt in 2017 35 woningen beschikbaar voor statushouders, zowel in de bestaande voorraad als in nieuwbouw. Ook andere vastgoedpartijen wordt gevraagd hun bijdrage te leveren;

Een regiegroep onder leiding van de gemeente Barneveld maakt samen met partijen in het veld nieuwe afspraken over de huisvesting van kwetsbare groepen met een zorgvraag. Het gaat onder andere om woningzoekenden met een urgente zorgvraag en dak- en thuislozen;

WSB realiseert met een gemeentelijke subsidie aan Stichting Buurtkamer (en onder de voorwaarde dat een goede exploitatie kan worden bereikt) een buurtkamer in het nieuwbouwproject Wildzoom.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen