donderdag 20 oktober 2016 19:25
PDF

Woonvisie Gemeente Barneveld 2017-2025

De gemeente Barneveld blijft de komende jaren groeien. In de periode 2017-2025 is behoefte aan de bouw van 3500 nieuwe woningen. Dat staat in de ‘Woonvisie 2017-2021 (met een doorkijk tot 2025 en verder) Samen werken aan Wonen’. De gemeenteraad bespreekt de visie – die op een interactieve manier samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers tot stand is gekomen – op 27 oktober 2016. De gemeente Barneveld zet met deze visie in op het faciliteren van de groei van de bevolking, een passend en betaalbaar woningaanbod en verduurzaming van de woningvoorraad.

 

 

De woningmarkt van Barneveld staat als een huis en kan de komende jaren rekenen op een aanzienlijke uitbreiding van de woningvoorraad. De gemeente Barneveld besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan ‘de passendheid en verduurzaming van de woningbouw’. De gemeente komt daarmee tegemoet aan de woonwensen van huidige en toekomstige inwoners zodat mensen hier naar volle tevredenheid kunnen (blijven) wonen.

Woonvisie 2017-2025
De afgelopen periode is – in samenspraak met inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties en ondernemers – nagedacht over de woonvisie voor de periode tot 2025. Op basis van deze gesprekken is gekozen voor een drietal ambities:

1. Faciliteren van de bevolkingsgroei; we werken aan voldoende mogelijkheden voor inwoners en mensen met een economische binding om in de gemeente Barneveld te kunnen (blijven) wonen;
2. Passend en betaalbaar woningaanbod; we voorzien daarmee in de kwalitatieve woningbehoefte van de verschillende huishoudensgroepen in Barneveld;
3. Verduurzaming van de woningvoorraad.

Waar zet de gemeente op in?
Voor elk van de bovenstaande ambities is aangegeven waarop de gemeente inzet:

Faciliteren van de bevolkingsgroei
- De gemeente Barneveld breidt de komende jaren de woningvoorraad uit, met name in de kernen Barneveld en Voorthuizen (tot 2021 met gemiddeld 400 woningen per jaar, daarna tot 2025 met zo’n 300 woningen per jaar).

Passend en betaalbaar woningaanbod
- De gemeente Barneveld wil dat iedereen – jong en oud, mensen met een laag, gemiddeld of hoog inkomen en/of opleidingsniveau of mensen met een verminderde zelfredzaamheid (zoals mensen met een beperking) – een plekje moet kunnen vinden om te wonen;
- Het is belangrijk dat het scheefwonen zoveel als mogelijk wordt tegengegaan, bijvoorbeeld door het stimuleren van doorstroming, een kwalitatief passend aanbod te realiseren en een (deels) inkomensafhankelijk huurbeleid te voeren en/of te werken met tijdelijke huurcontracten;
- Het aandeel sociale huur blijft – binnen de totale nieuwbouwprogrammering – op minimaal 20% van de ontwikkeling;
- De gemeente Barneveld zet, als het gaat om woonproducten, in op de ontwikkeling van eengezins koopwoningen, grondgebonden seniorenwoningen, appartementen, eengezins huurwoningen en onzelfstandige woonruimten voor onder andere studenten, lagere inkomensgroepen en/of huishoudens met een zekere zorgvraag.

Verduurzaming van de woningvoorraad
- De gemeente Barneveld heeft in de Energievisie aangegeven dat tot 2020 jaarlijks 2% energiebesparing wordt gerealiseerd en dat in 2020 20% duurzame energie wordt gebruikt;
- Om deze doelstellingen te bereiken, zet de gemeente in op de nieuwbouw van duurzame woningen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad;
- De gemeente Barneveld bekijkt – in dat kader – ook of de woningen woontechnisch nog wel passend zijn bij de mensen die er wonen en of de inrichting van de woonomgeving nog aansluit op de huishoudens die in een wijk wonen.

Om de drie bovengenoemde ambities te verwezenlijken, is samenwerking tussen de verschillende partijen (waaronder inwoners, Woningstichting Barneveld, gemeente, wijkplatforms/plaatselijk belang en marktpartijen) van cruciaal belang om met elkaar te werken aan een blijvend prettig woon- en leefklimaat in Barneveld...
Waar zet de gemeente op in?

Proces
De Woonvisie Barneveld 2017-2025 is in samenspraak met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers tot stand gekomen. Het college heeft de visie ter bespreking naar de gemeenteraad gestuurd. Donderdag 27 oktober 2016 bespreekt de commissie Grondgebied de visie. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de Woonvisie op 14 december 2016 vaststelt.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen